IPM (Integrated Pest Management)

Beheersen van knaagdierenpopulaties in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen

Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om in en om gebouwen rodenticiden te blijven gebruiken, is het per 1 januari 2023 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).
Voor de tussenliggende periode is een overgangsregeling vastgesteld.
Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met steun van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N. en het KAD is hier hard aan gewerkt.

Om het op een onafhankelijke wijze te organiseren is het Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, waar belanghebbende partijen zitting in hebben. Hiermee wordt de onafhankelijkheid extra gewaarborgd. Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certificatieschema ‘IPM Knaagdierbeheersing’ en dit is vervolgens van toepassing voor al het professionele gebruik van rodenticiden in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen.
Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.

De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en IL&T en KPMB goedgekeurde
en meeste recente Certificatieschema.

Het Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing versie 1.0 vindt u hier.

Medewerkers van F. van Gestel Plaagdierbeheersing zijn in bezit van het diploma
IPM-Knaagdierbeheersing buiten en binnen (IPM-2023).

Meer informatie over IPM-Knaagdierbeheersing treft u op de website van de KPMB

Continu proces

Integrated Pest Management (IPM) is een continu proces. We gaan hierbij uit van de biologie en leefwijze van de betreffende plaagsoorten. Hierbij is kennis van de ecologie van de soort en ecologische begrippen, zoals populatiedynamica en draagkracht, van essentieel belang. Bij het opstellen van een bestrijdingsplan moeten alle mogelijke maatregelen beoordeeld worden en de meest efficiënte en duurzame worden geselecteerd. Zo wordt de populatie niet alleen bestreden, maar zo voorkomen we ook dat een nieuwe overlast veroorzakende populatie ontstaat.

Niet elk (plaag)dier zorgt meteen voor overlast. Door rekening te houden met de drempelwaarde van de klant kan worden nagegaan in hoeverre maatregelen getroffen moeten worden.
De sturende factoren op de populatiedichtheid zijn sterfte, geboorte en migratie. Door dierplaagbeheer oefent men invloed uit op deze factoren. Reductie van de populatie, reductie van de draagkracht van de omgeving en preventie van migratie zijn belangrijke maatregelen voor het (duurzame) beheer van een populatie.

Verschillende stappen

In de praktijk bestaat IPM uit de volgende stappen:
• Uitvoeren van een inspectie;
• Determinatie van aangetroffen dierplaagsoorten;
• Opstellen van een Plaagdier Risico-Inventarisatie (PRI);
• Bepalen van de drempelwaarde(n);
• Opstellen van het plaagdierbeheersplan;
• Uitvoeren van het plaagdierbeheersplan;
• Monitoren en evalueren

Bekijk onze diensten:

Ratten, muizen, wespen, houtworm, boktor, mollen, kakkerlakken, vliegen,etc. Al het ongedierte waar u last van heeft bestrijden wij met de juiste middelen. zie hieronder voorbeelden.
Kruipende insecten

Kruipende insecten

Kruipende insecten

Hier vallen o.a. onder: Mieren bedwantsen zilvervisjes, papiervisjes en ovenvisjes vlooien kakkerlakken broodkevers

Vliegende insecten

Vliegende insecten

Vliegende insecten

Hier vallen o.a. onder: Wespen Bijen Vliegen Muggen Motten

Knaagdieren

Knaagdieren

Knaagdieren

Hier vallen o.a. onder: Ratten Muizen

Houtverduurzaming

Houtverduurzaming

Houtverduurzaming

Hier vallen o.a. onder: Houtworm Boktor

Overig

Overig

Overig

Met behulp van plaagdiermanagement streven wij ernaar uw plaagdierproblemen (ongedierte) op te lossen en praktische adviezen te verstrekken, zodat...